TESOMAN SINISISKOT RY

TAMPERE

  

TESOMAN SINISISKOT RY:N SÄÄNNÖT

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Tesoman Sinisiskot ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Tampere ja kielenä suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä, kilpailuissa ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille annetaan vapaus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen liittymisvuonna 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.

Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

4§ Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan varsinaisen kokouksen, jota kutsutaan vuosikokoukseksi, vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A- ja B-jäsenille.

5§ Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi. Lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan apulaisjohtajaksi, kalenterivuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6§ Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Tampereen Harjun seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2§:n puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin, muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7§ Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa

 • johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
 • kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.
 • pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin.

8§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta.
 • pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset.
 • huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta.
 • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat.
 • toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset.
 • edustaa lippukuntaa.

9§ Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10§ Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11§ Talous

Tilit on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§ Lippukunnan vuosikokous

Lippukunnan helmi-maaliskuussa pidettävän vuosikokouksen tehtävänä on

 • päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 • vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.
 • toimittaa lippukunnanjohtajan vaali.
 • vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 • toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali kalenterivuodeksi.
 • vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut.
 • valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
 • käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ Ylimääräinen kokous

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14§ Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

15§ Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

17§ Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

Hyväksytty Tesoman Sinisiskojen kokouksessa Tampereella 17.12.2004